Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych zarówno dla klientów indywidualnych (pracowników, ubezpieczonych), jak i dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora publicznego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących pracodawcami, a także związków zawodowych i organizacji społecznych.

Klientom indywidualnym oferujemy m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie oświadczeń i innych pism składanych przez pracownika (m.in. oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu mobbingu)
 • opiniowanie umów, pism i oświadczeń składanych pracownikom przez pracodawców (m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej)
 • reprezentowanie Klientów w relacjach z pracodawcą oraz przed organami administracji (m.in. PIP) i sądami pracy
 • pomoc w dochodzeniu należnych pracownikowi od pracodawcy świadczeń finansowych (np. odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop) oraz innych (np. świadectwa pracy)
 • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, wypłatę zaległego wynagrodzenia, o mobbing itp.
 • dochodzenie odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami
 • pomoc w dochodzeniu świadczeń należnych z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

Pomoc prawna dla pracodawców świadczona jest - w zależności od potrzeb konkretnego klienta - w ramach stałej obsługi prawnej lub jednorazowych porad, w tym sporządzania pism procesowych, pism o charakterze nieprocesowym, umów lub opinii prawnych, jak również zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, organami administracji itp.

Służymy fachową pomocą w szczególności w:

 • sporządzaniu i opiniowaniu dokumentacji pracowniczej, a także pomoc w jej właściwym prowadzeniu, w tym opracowywanie umów (m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej) oraz oświadczeń składanych przez pracodawcę
 • sporządzaniu i opiniowaniu aktów wewnętrznych obowiązujących
  u pracodawcy (m.in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania)
 • zakresie tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • doradztwie prawnym w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców
 • doradztwie prawnym w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych oraz pracowników niepełnosprawnych
 • udziale w negocjacjach pracowniczych oraz pomoc w rozwiązywaniu pracowniczych sporów prawnych, w tym sporów zbiorowych
 • reprezentowaniu Klientów przed organami administracji (m.in. PIP)
  i sądami pracy
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji