Prawo administracyjne i samorządu terytorialnego

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego, w tym m. in.:

 • przygotowywanie wniosków oraz pism na potrzeby postępowań administracyjnych
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego
 • pomoc prawna w otrzymywaniu niezbędnych zezwoleń, koncesji
 • odwoływanie się od decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie przed organami administracji rządowej
  i samorządowej
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy
  i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego obejmują w szczególności:

 • obywatelstwo (uzyskanie obywatelstwa, podwójne obywatelstwo, obywatelstwo unijne, zrzeczenie się obywatelstwa)
 • ewidencja ludności (zameldowanie i wymeldowanie, zmiana imienia lub nazwiska, wydawanie paszportów, dowodów osobistych, transkrypcja aktów stanu cywilnego)
 • prawo budowlane (pozwolenie na budowę, oddanie budynku do użytkowania, przeniesienie pozwolenia na budowę, samowola budowlana (legalizacja), decyzja o warunkach zabudowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zmiana sposobu użytkowania budynku)
 • gospodarka nieruchomościami (skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, podział geodezyjny, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, żądanie zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
 • transport i prawo drogowe (wydawanie i zwrot prawa jazdy, karty pojazdu, usuwanie i parkowanie pojazdów, wyrejestrowanie pojazdu, licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego, postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe, wymiana dowodów rejestracyjnych, wycofanie pojazdu z ruchu, zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych (reklamowych), zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg)
 • dostęp do informacji publicznej (wniosek o udostępnienie informacji, ochrona danych osobowych, odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji, udział w posiedzeniach organów administracji)
 • ochrona środowiska (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, zezwolenie na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, odszkodowania za szkody górnicze)
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji